Pranešimas apie Akcinės bendrovės Lietuvos pašto valdybos narių atranką

2020-01-23

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas (toliau - Bendrovė), juridinio asmens kodas 121215587, adresas J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilniuje, skelbia kandidatų atranką užimti Bendrovės valdybos narių pareigas 4 metų valdybos kadencijai.

Bendrovės interneto svetainės adresas www.lietuvospastas.lt 

Nuoroda internete į Bendrovės strategijos santrauką.

Atranką inicijuoja: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

Bendrovės kolegialus valdymo organas, sudarytas iš 5 narių: valstybės tarnautojų (2) ir kitų fizinių asmenų/nepriklausomų narių (3).

Bendrovės valdyba skiriama 4 metams, kadencijos pradžia – nuo paskyrimo datos, pabaiga - po 4 metų nuo paskyrimo datos.

Atlygis už nepriklausomo valdybos nario pareigų vykdymą – valandinis įkainis 50 Eur/val., bet ne daugiau nei 12 000 Eur per metus.

Atrankos būdas: pokalbis.

 

Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės valdybos nario pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus:

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. bendrieji reikalavimai:

1.1.1. turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

1.1.2. turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;

1.1.3. turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti valdybos nario pareigas ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

1.1.4. per pastaruosius 5 metus kandidatas neturi būti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

1.1.5. kandidatas neturi būti asmeniu, kuriam nuosavybės teise priklauso akcinės bendrovės Lietuvos pašto akcijos, ir asmeniu, kuris yra tokio akcininko atstovas.

 

2. Specialieji reikalavimai:

2.1. mokėti anglų kalbą (ne mažesniu kaip C1 lygiu);

2.2. turėti kompetenciją bent vienoje iš šių sričių:

2.2.1. strateginio planavimo ir valdymo srityje (šią kompetenciją patvirtina ne mažiau 3 metų darbo juridinio asmens vadovu, vadovaujamo darbo strateginio planavimo srityse patirtis; darbo patirtis juridinio asmens valdyboje būtų privalumas);

2.2.2. finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje (šią kompetenciją patvirtina ne mažiau 5 metų darbo patirtis finansų srityje: juridinio asmens finansininko, finansų konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse patirtis, iš jų bent 3 metai vadovaujamo darbo patirtis; darbo patirtis juridinio asmens valdyboje ar finansinių paslaugų teikimo srityje būtų privalumas);

2.2.3. pašto industrijoje ir tarptautinių siuntų pervežimo srityje (šią kompetenciją patvirtina ne mažiau 3 metų vadovaujamo darbo pašto industrijoje arba tarptautinės logistikos srityse patirtis;  darbo patirtis juridinio asmens valdyboje ar logistikos srityje dirbant su Azijos šalių rinkomis būtų privalumas);

2.2.4. žmogiškųjų išteklių valdymo srityje (šią kompetenciją patvirtina ne mažiau 5 metų vadovaujamo darbo žmogiškųjų išteklių ir kompetencijų valdymo  bei organizacijų vystymo srityje patirtis, iš jų bent 3 metai vadovaujamo darbo patirtis; darbo patirtis juridinio asmens valdyboje ar vadovavimo tarptautinio ar užsienio kapitalo įmonėje ar įmonių grupėje aukščiausio lygmens vadovų komandoje, taip pat patirtis įgyvendinant organizacinį pokytį ar diegiant organizacijoje personalo valdymo procesus būtų privalumas).

 

3. Nepriklausomumo kriterijai:

3.1. teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos kandidatas neturi būti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, kuri yra akcinės bendrovės Lietuvos pašto valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja, ar jai pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

3.2. teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos kandidatas neturi būti akcinės bendrovės Lietuvos pašto, ar susijusio juridinio asmens vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus neturi būti ėjęs tokių pareigų ir gavęs atlygį iš akcinės bendrovės Lietuvos pašto ar susijusio juridinio asmens, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

3.3. teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos kandidatas neturi būti akcinės bendrovės Lietuvos pašto, ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;

3.4. teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos kandidatas neturi turėti reikšmingų verslo ryšių su akcine bendrove Lietuvos paštu, ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš akcinės bendrovės Lietuvos pašto, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės nei 1000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

3.5. teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos kandidatas paskutinius dvejus metus neturi būti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko akcinės bendrovės Lietuvos pašto, ar susijusio juridinio asmens auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

3.6. kandidatas neturi būti akcinės bendrovės Lietuvos pašto kolegialaus organo nariu ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius akcinėje bendrovėje Lietuvos pašte kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienerių metų laiko tarpas;

3.7. kandidatas neturi būti daugiau nei trijų (įskaitant įmonę, į kurios kolegialų organą pretenduoja) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos valdomų įmonių kolegialių organų nariu.

 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

  • kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (priedas);
  • kandidato gyvenimo aprašymas;
  • kandidato asmens tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
  • kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
  • kitus reikalingus dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančias atitiktį bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems šio skelbimo 1-2 punktuose, bei nepriklausomumo kriterijams, nurodytiems šio skelbimo 3 punkte.

Atrankos komisijos ir / ar atrankos agentūros (UAB „Amston“) atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei nepriklausomumo kriterijams.

Kandidatas privalo nurodyti į kurią (-ias) kompetencijų sritį (-is), nurodytą (-as) šio skelbimo

specialiuose reikalavimuose, kandidatuoja.

Kandidatai teikia dokumentus įmonei iki 2020 m. vasario 13 d.

Kandidatai dokumentus įmonei gali pateikti šiais būdais:

1. Asmeniškai. Pristatant dokumentų kopijas reikia su savimi turėti dokumentų originalus arba juos bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju. Dokumentai priimami adresu: Organizacijos vystymo departamento vadovei Ingai Rinkevičienei (asmeniškai), J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilniuje.  

2. Paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą), adresu: Organizacijos vystymo departamento vadovei Ingai Rinkevičienei (asmeniškai), J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilniuje. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus bus prašoma pateikti jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.

3. Elektroniniu paštu I.Rinkeviciene@post.lt patvirtintus dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.

Kontaktinis asmuo – Inga Rinkevičienė, Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Organizacijos vystymo departamento vadovė, mob. tel. +37069833555, el. p. I.Rinkeviciene@post.lt.

 

Kontaktinį asmenį pavaduojantis asmuo – Agnė Pučkienė, Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Organizacijos vystymo departamento Verslo partnerė, mob. tel. +37069102273, el. p. A.Puckiene@post.lt.

 

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 7:30 iki 16:15 val.

PRIEDAS. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija.

 

Buvo naudinga? Dalinkitės: