Spausdinti

Vyksta AB Lietuvos pašto nepriklausomų Audito ir rizikos valdymo komiteto narių atranka

2018-03-07

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto (toliau – Bendrovė) įmonių grupė skelbia 2 kandidatų atranką užimti Bendrovės įmonių grupės Audito ir rizikos valdymo komiteto (toliau – komitetas) pareigas 4 metų laikotarpiui.

 

 

Komiteto narys yra atsakingas už objektyvių ir nešališkų išvadų ir siūlymų dėl audito ir kontrolės sistemos Bendrovės įmonių grupėje veikimo ir svarbiausių rizikos faktorių, turinčių įtakos įmonių grupės tikslų pasiekimui, valdymo teikimą Bendrovės valdybai ir kitų komitetui teisės aktais priskirtų funkcijų atlikimą.

Bendrovės interneto svetainės adresas https://www.post.lt/

Nuoroda internete į Bendrovės strategijos santrauką https://www.post.lt/lt/apie-mus/musu-veikla

Nuoroda internete į valdymo koordinavimo centro svetainėje skelbiamą informaciją apie Bendrovę http://vkc.turtas.lt/imones/lietuvos-pastas

Nepriklausomam komiteto nariui keliami šie reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas socialinių mokslų studijų srities teisės, ekonomikos, verslo, finansų ar vadybos studijų krypties išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
 • Įmonių vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų žinios ir įgūdžiai bei jų praktinio taikymo rezultatai ir pasiekimai;
 • Ne mažesnė nei 3 metų vadovavimo įmonių finansinio audito ir/ar veiklos vidaus kontrolės sistemų ir rizikų valdymo srityje patirtis įmonėje ar įmonių grupėje aukščiausio lygmens vadovų komandoje;
 • Darbo kolegialiuose valdymo ar priežiūros organuose patirtis būtų privalumas;
 • Galimybė skirti pakankamai laiko darbui komitete ir įsigilinimui į Bendrovės įmonių grupės veiklos specifiką;
 • Gebėjimas kritiškai mąstyti ir aiškiai perteikti mintis;
 • Gebėjimas matyti bendrą vaizdą bei teikti konstruktyvius pasiūlymus;
 • Gebėjimas dirbti komandoje;
 • Aukštų etikos normų laikymasis;
 • Interesų konfliktų neturėjimas.

Komiteto narys gali būti laikomas nepriklausomu tik tais atvejais, kai jo nesaisto jokie verslo, giminystės ar kitokie ryšiai su Bendrove ar jos dukterinėmis įmonėmis, Bendrovę kontroliuojančiu akcininku ar administracija, dėl kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas ir kurie gali paveikti komiteto nario nuomonę.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

 1. Kandidato gyvenimo aprašymas;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. Aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 4. Motyvacinis laiškas;
 5. Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems reikalavimams bei nepriklausomumo kriterijams.

Kandidatai teikia dokumentus Bendrovei iki 2018 m. kovo 14 d.

Kandidatai dokumentus Bendrovei gali pateikti el. paštu D.Karnisauskiene@post.lt. Konfidencialumą garantuojame.