Dažniausiai klausiama

 • Gavėjo asmenvardis ir adresas rašomi dešinės voko / siuntos pusės apačioje, siuntėjo – kairės pusės viršuje.
 • Gavėjo vardas (vardo raidė) ir pavardė arba įstaigos pavadinimas rašomi naudininko linksniu, pavyzdžiui:

Vardenei / V. Pavardenei arba 

Akcinei bendrovei Lietuvos paštui. 

 • Siuntėjo vardas (vardo raidė), pavardė arba įstaigos pavadinimas rašomi vardininko linksniu, pavyzdžiui:

Vardenis / V. Pavardenis arba 

Vilniaus „Žemynos“ gimnazija.

 • Adresuojant pašto siuntą, siunčiamą asmeniui įstaigos adresu, įstaigos pavadinimas rašomas po gavėjo vardo (vardo raidės) ir pavardės vardininko linksniu, pavyzdžiui:

Vardžiui / V. Pavardžiui

Susisiekimo ministerija

 • Adresuojant pašto siuntą, siunčiamą konkrečiam įstaigos darbuotojui, pirma rašomas įstaigos pavadinimas kilmininko linksniu, o tada darbuotojo pareigų pavadinimas, vardas (vardo raidė) ir pavardė – naudininko linksniu, pavyzdžiui:

Susisiekimo ministerijos 

Ekonominės analizės skyriaus vedėjui

Vardeniui Pavardeniui

 • Adresuojant pašto siuntą, siunčiamą į savivaldybės centrą, po gavėjo vardo (vardo raidės) ir pavardės ar įstaigos pavadinimo rašomas gatvės (aikštės, prospekto ar pan.) pavadinimas su gimininio žodžio santrumpa g. (a., pr. ir kt.), namo ir buto numeriai (tarp jų rašomas brūkšnelis), pašto kodas ir miesto pavadinimas. Pavyzdys:

i_savivaldybes_centra-400x233.jpg

 • Adresuojant pašto siuntą, siunčiamą į vietovę, kuri nėra savivaldybės centras, bet ten yra paštas, kurio pavadinimas sutampa su vietovės pavadinimu, po gavėjo vardo (vardo raidės) ir pavardės ar įstaigos pavadinimo nurodoma gatvė, namo ir buto numeriai, vietovė, pašto kodas ir savivaldybės pavadinimas. Pavyzdys:

ne_savivaldybes_centras-400x233.jpg

 • Adresuojant pašto siuntą, siunčiamą į vietovę, kurioje nėra pašto, gavėjo adresui priskirto pašto pavadinimas rašomas po gyvenamosios vietovės pavadinimo, prieš pašto kodą ir savivaldybės pavadinimą. Pavyzdys:

vokas_0-400x259.jpg

 • Adresuojant pašto siuntą, siunčiamą iki pareikalavimo arba į pašto dėžutę, po gavėjo vardo ir pavardės ar įstaigos pavadinimo rašoma: paryškinti žodžiai Iki pareikalavimo arba pašto dėžutės (P. d.) numeris, pašto pavadinimas, pašto kodas, miesto (savivaldybės) pavadinimas. Pavyzdys:

iki_pareikalavimo-400x233.jpg

to_p.d-400x233.jpg

 • Adresuojant pašto siuntą, siunčiamą į užsienį, gavėjo asmenvardis ir adresas rašomi dešinės voko / siuntos pusės apačioje, siuntėjo – kairės pusės viršuje.
 • Po gavėjo vardo (vardo raidės) ir pavardės ar įstaigos pavadinimo rašomas adresas, kur bus pristatoma pašto siunta. Atkreiptinas dėmesys, kad gavėjo šalies pavadinimas rašomas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis anglų arba prancūzų kalba, pavyzdžiui:

adresavimas_i_uzsieni-400x233.jpg

 • Adresuojant pašto siuntą Iki pareikalavimo, nurodoma: gavėjo vardas, pavardė, paštas, kuriame bus įteikta pašto siunta. Žodžiai Poste restante (t. y. Iki pareikalavimo) turi būti rašomi paryškinti, pavyzdžiui: 

poste_restante-400x233.png

Siekiant išvengti adresavimo klaidų, visada paprašykite pašto siuntos gavėjo, kad jis tiksliai nurodytų savo adresą. 

Norint, kad apie neįteiktą ir pašte saugomą siuntą jos gavėjas būtų informuotas SMS žinute ar el. paštu, būtina adresuojant siuntą nurodyti papildomus gavėjo kontaktinius duomenis, t.y. mobiliojo telefono numerį ir (ar) el. paštą. 

Laiškininkui pasirašytinai neįteikus registruotosios siuntos gavėjui (neradus jo ant siuntos nurodytu adresu) vietoj popierinio pranešimo, kuris paliekamas gaunamųjų laiškų dėžutėje, pašto siuntos gavėjas gali būti informuojamas elektroniniu būdu (SMS žinute ar el.paštu).

Papildomi gavėjo kontaktiniai duomenys, t. y. mobiliojo telefono numeris (pavyzdžiui, 86XXXXXXX) ir (ar) el. paštas (pavyzdžiui, V.PAVARDENIS@POST.LT), turi būti rašomi ant pašto siuntos voko ar pakuotės žemiau įprastų gavėjo rekvizitų – asmenvardžio ir gavėjo adreso, kur siunta turi būti pristatyta.

Svarbu! Papildomi gavėjo kontaktiniai duomenys bus naudojami tik siuntos pristatymui – reklaminiai ir kiti komerciniai pasiūlymai nebus siunčiami. Asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus asmens sutikimą. 

Siuntų saugojimo terminai gavimo paštuose:

 • Siuntos, apmokestintos muito, PVM ir kitais mokesčiais, – iki kito mėnesio 12 dienos, skaičiuojant nuo dienos, kai buvo įforminta muitinės sąskaita. Jei muitinės sąskaita buvo išrašyta mėnesio pradžioje, saugoma ne ilgiau kaip vieną kalendorinį mėnesį, t. y. nelaukiant kito mėnesio 12 dienos.
 • Siuntos su procesiniais dokumentais – 7 arba 30 kalendorinių dienų.
 • Tarptautinio greitojo pašto siuntos – 15 kalendorinių dienų.
 • Vidaus greitojo pašto siuntos – 15 kalendorinių dienų, jeigu sutartyje su siuntėju nenumatyta kitaip.
 • Pašto siuntiniai ir pašto korespondencijos siuntos – vieną kalendorinį mėnesį, jeigu sutartyje su siuntėju nenumatyta kitaip.
 • „Ekonomiškos siuntos“ – 15 kalendorinių dienų, jeigu sutartyje su siuntėju nenumatyta kitaip.

Žala dėl prarastų, sugadintų pašto siuntų (padaryta nuo jų priėmimo iki įteikimo gavėjui) atlyginama vadovaujantis LR Pašto įstatymu, Pasaulinės pašto konvencijos, Pašto korespondencijos bei Pašto siuntinių reglamentų nuostatomis, taip pat remiantis tarptautinėmis sutartimis bei sutartimis su naudotojais.

Dėl žalos atlyginimo už dingusią pašto siuntą, dingusius, trūkstamus ar apgadintus siųstus daiktus, neatsižvelgiant į tai, kurioje šalyje prarasta, sugadinta pašto siunta, siuntėjas gali pareikšti pretenziją AB Lietuvos paštui per 6 mėnesius nuo pašto siuntos išsiuntimo dienos.

Žalos atlyginimo terminas:

 • Už pašto siuntą, siųstą Lietuvos Respublikoje – per 30 kalendorinių dienų nuo pretenzijos pateikimo dienos.
 • Už tarptautinę pašto siuntą – per 90 kalendorinių dienų nuo pretenzijos pateikimo dienos.

Žalos atlyginimo dydis

AB Lietuvos paštas už prarastas, sugadintas pašto siuntas atlygina tik teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacijas. Netiesioginiai nuostoliai, negautos pajamos, neturtinė žala neatlyginama.

Žala neatlyginama (vadovaujantis Pasaulinės pašto konvencijos ir Lietuvos Respublikos pašto įstatymo nuostatomis), jeigu:

 • Jei siunta įteikta ir tai patvirtina užsienio šalies operatorius. 
 • Prarasti draudžiami pašto siuntose siųsti daiktai (prekės).
 • Siunčiant pašto siuntas atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių dingo pašto siunta, jeigu siuntoje trūksta daiktų ar jie sugadinti, negalima nustatyti, kas atsitiko su pašto siunta, nes sunaikinti įrodymams reikalingi dokumentai, o pašto paslaugos teikėjo kaltė kitaip neįrodoma.
 • Žala atsirado dėl siuntėjo kaltės, nes jis pažeidė pašto paslaugos teikėjo reikalavimus dėl daiktų pakuotės ar dėl ypatingų siunčiamojo daikto (prekės) savybių.
 • Pašto siunta, joje siunčiami daiktai (prekės) ar jų dalis konfiskuoti išsiuntimo ar gavimo šalies įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.
 • Pateikiant gavėjui asmeniškai pasirašytinai registruotąją ir įvertintąją pašto siuntą ar pašto siuntinį, pakuotė, lipdukas su specialiu spaudu, lipnioji juosta, plomba ar perrišimo virvutė yra nepažeisti ir pašto siuntos ar siuntinio svoris atitinka nurodytąjį.
 • Gavėjas priėmė pašto siuntą ir pasirašė, kad ją gavo.
 • Pašto siunta negauta dėl asmens, kurį gavėjas įgaliojo ją paimti, kaltės.
 • Pašto siunta dingo ar buvo sugadinta valstybėje, kurioje už tai nenumatytas žalos atlyginimas.
 • Siunčiamos sekogramos, karo belaisvių ir internuotų civilių asmenų korespondencijos siuntos.
 • Įvertintoji pašto siunta įvertinta suma, viršijančia tikrąją siunčiamų daiktų vertę.
 • Siuntėjas, pareikalavus pašto paslaugos teikėjui, nepagrindžia įvertintosios pašto siuntos turinio ar jo dalies vertės arba atsisako ją pagrįsti.
 • Siuntėjas nustatytais atvejais nepagrindžia reikalaujamos atlyginti žalos.
 • Įtariama, kad siuntėjas sukčiavo, siekdamas gauti kompensaciją už įteiktas, visiškai ar dalinai prarastas, sugadintas pašto siuntas.
 • Praleidus nustatytą 6 mėnesių nuo pašto siuntos išsiuntimo dienos terminą pretenzijai pateikti.
 • Pareikštas reikalavimas netiesioginiams nuostoliams, negautoms pajamoms, neturtinei žalai atlyginti.

Daugiau atsakymų

Pradėkite siųsti išmaniai jau dabar

Ruošti Siuntą INTERNETU